CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

TIẾN HOÁ LÙI

2. reading 16.10

2.reading 16.10-1 2.reading 16.10-2 2.reading 16.10-3 2.reading 16.10-4

Nguồn: https://learnvocabinieltsreading.wordpress.com/2017/06/18/tien-hoa-lui/