CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 47 – A time when you were not allowed to use mobile phones

Part 2 and 3 – Topic 47 – A time when you were not allowed to use mobile phones

Câu hỏi part 2:
Describe a time when you were not allowed to use mobile phones

Câu hỏi part 3

 • When do you need mobile phone most?
 • What are the differences between young and old people who use mobile phones?
 • Do you think you will continue using your mobile phone in the future?
 • Do you prefer face-to-face conversations or conversation by phones?
 • Would you say that cellphones are important in today’s society?
 • What’s the disadvantage of communicating through the phone?
 • What are the advantages and disadvantages of the cell phone?
 • What is your favorite mobile phone brand ?
 • What is your attitude toward mobile phone brand ?
 • Describe the influence of the development of mobile phone.
 • How do young people and old people use mobile phones differently?
 • What’s your attitude towards people using mobile phones in public places?
 • Is it popular to use mobile phones in your country?
 • Is it harmful for children to use mobile phones?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S