CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 23 – An interesting conversation with a stranger

Part 2 and 3 – Topic 19 – Describe a interesting conversation you had with a stranger

Câu hỏi part 2:
Describe a interesting conversation you had with a stranger

Câu hỏi part 3:      

 • How do friends communicate with each other?
 • What’s the difference between having a conversation with a man and having a conversation with a woman?
 • Do you think women like to chat more than men?
 • What kinds of social networking websites do you like to use?
 • What kinds of people do you like to be friends with on those websites?
 • Are you a social person?
 • Is it wasy to find real friends on a social networking site?
 • Why do people like talking with others?
 • Do you think women are more likely to talk about others?
 • What do people usually talk about?
 • Do you think it’s important to share your problems with others? Why?
 • Which do you think it’s better for communicatoion, face to face or make a phone call?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S