CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1

Part 1 – Topic 32 – Teachers

Part 1 – Topic 32 – Teachers

Part 1 – Topic 31 – House/accommodation

Part 1 – Topic 31 – House/accommodation

Part 1 – Topic 30 – Hanging out with friends

Part 1 – Topic 30 – Hanging out with friends

Part 1 – Topic 29 – Bus and Taxi

Part 1 – Topic 29 – Bus and Taxi

Part 1 – Topic 28 – Sunny days

Part 1 – Topic 28 – Sunny days

Part 1 – Topic 27 – Study

Part 1 – Topic 27 – Study

Part 1 – Topic 26 – Transportation

Part 1 – Topic 26 – Transportation

Part 1 – Topic 25 – Music & Instruments

Part 1 – Topic 25 – Music & Instruments