CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Writing

HOW TO WRITE AT A BAND 9.0 LEVEL – IELTS GENERAL TASK 1

Click vào link dưới đây để tải sách các bạn nhé!

Writing for IELTS

Click here to download

IELTS 9 – Writing Right

Click here to download

Formal Words for IELTS Writing

Click here to download

Formal Words for IELTS Writing

Click here to download 

Essential Writing 4 IELTS

Click here to download