CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Solutions

Ideas – Solutions – Topic 02

Đề bài: Education is of vital importance to individual development and social progress....

Ideas – Solutions – Topic 01

Đề bài: There are more and more cars in the cities. Hence, pedestrian and cyclists are endangered...