CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Effects

Ideas – Effects – Topic 02

Đề bài: Your character is strongly influenced by the place where you grew up. In what ways...

Ideas – Effects – Topic 01

Đề bài: People are nonw able to perform everyday tasks such as shoping, banking, and business...